Vilnius, Laisvės pr. 115
+37067202210
info@xdalys.lt
Peržiūrėti paieškos rezultatai:
Pristatymo laikas:

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

 

Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau tekste – Politika) nustato UAB „Kostrzewa Baltic“ Asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus Asmens duomenų tvarkymo procese. Duomenų tvarkymas yra suprantamas kaip operacijų, susijusių su Asmens duomenimis atlikimas, įskaitant duomenų rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir pan. Ši Politika taip pat apibrėžia Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką bei kitus aspektus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu.

Ši Politika yra taikoma visiems Jūsų mums pateiktiems Asmens duomenims. Bendrovės Politika galioja Jums komunikuojant su bendrove, naudojantis mūsų internetine svetaine ir mums tiekiant Jums paslaugas ar atliekant darbus.

UAB „Kostrzewa Baltic“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. juridinio asmens kodas: 301891670, buveinės adresas: Gabijos g. 32, Vilnius, telefono numeris: +37067202210, elektroninio pašto adresas: info@xdalys.lt

 

ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS GALIME RINKTI IR TVARKYTI

Galime rinkti ir tvarkyti šių kategorijų Asmens duomenis:

 •            pagrindinius Asmens duomenis, kurie reikalingi Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą) ir pan.;
 •            duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti/darbams atlikti (adresas ir pan.);
 •            užsakymų duomenis, sąskaitose esančią informaciją, duomenis, susijusius su mokėjimais, ir pan. (banko sąskaitos numeris, mokėtojo kodas ir pan.);
 •            kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Bendrovė paprastai netvarko ypatingųjų Asmens duomenų, t.y. duomenų, susijusių su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

 

KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

UAB „Kostrzewa Baltic“ renka ir tvarko Jūsų Asmens duomenis, kad galėtų tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas bei atlikti darbus, nuolat gerinti paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimą:

 •          Kad galėtume Jus identifikuoti ir su Jumis susisiekti, jei tai yra būtina teikiant Jums paslaugas/atliekant darbus, taip pat nagrinėjant Jūsų prašymus, skundus ir sprendžiant iškilusias problemas, o taip pat korespondencijos Jums siuntimui (atsakymai į prašymus, skundus, sąskaitos ir pan.);
 •          Sudaryti sutartis ir tinkamai jas vykdyti;
 •          Vykdyti užsakymus ir užklausas apie teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus;
 •          Išrašyti ir pateikti sąskaitas už suteiktas paslaugas/atliktus darbus, vykdyti apskaitą;
 •          Buhalterinės apskaitos, audito, bendrovės teisinių interesų apsaugai ir gynimui;
 •          Informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, taip pat siekiant tobulinti technines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą;
 •          Kitais teisėtais tikslais kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Kostrzewa Baltic“, tvarkydama Asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais. Visais atvejais, UAB „Kostrzewa Baltic“ užtikrina, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis.

 

UAB „Kostrzewa Baltic“ renka ir toliau tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, t.y. siekdama sudaryti ir/ar vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, kai tvarkyti Asmens duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Kostrzewa Baltic“ teisėto intereso, jei Duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

 

Dažniausiai teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų Asmens duomenis yra sutartis (žodinė ar rašytinė) ir imperatyvūs teisės aktai (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas ir kt.).

 

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys. Jeigu Jūsų Asmens duomenis tvarkome šiuo teisiniu pagrindu ir tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu info@xdalys.lt

 

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI

UAB „Kostrzewa Baltic“, tvarkydama Asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

 

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami Asmens duomenys:

 •            Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
 •            Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 •            Bendrovės partneriai (subrangovai) tiek kiek tai susiję ir yra reikalinga Jums paslaugoms suteikti/darbams atlikti;
 •            Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai ir reikalavimo į skolą teises perimantys subjektai, o taip pat teismams ir antstoliams;
 •            Mokesčių, teisės konsultantai, advokatai, auditoriai, tiek kiek tai būtina bendrovės pareigų vykdymui ir/ar bendrovės teisėtų interesų gynimui;
 •            Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

 

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Surinkti Asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš teisinių - civilinių ir/ar sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi Asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir/ar atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų Asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

UAB „Kostrzewa Baltic“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „Kostrzewa Baltic“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi UAB „Kostrzewa Baltic“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „Kostrzewa Baltic“ pasitelkia Jūsų Asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

 

JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 •         gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, iš kur ir kaip Asmens duomenys yra surinkti ir/ar kaip jie yra tvarkomi;
 •         prašyti pataisyti savo Asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 •         prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti Asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustatote, kad Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Jūs taip pat turite teisę:

 •         nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Kostrzewa Baltic“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys;
 •         bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 •         į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Kostrzewa Baltic“ nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas Asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į UAB „Kostrzewa Baltic“ su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu Jūsų netenkins mūsų atsakymas, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt ).

Jūs garantuojate ir prisiimate atsakomybę, kad Jūsų mums pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir Jūs turite teisę juos pateikti. Prašome mus nedelsiant informuoti apie mums pateiktų Jūsų Asmens duomenų pasikeitimą. Jei tai tikrais atvejais teikiate trečiųjų asmenų duomenis, Jūs garantuojate ir atsakote už tai, kad šiuos duomenis teikiate tokių asmenų sutikimu ir supažindinus šiuos asmenis su šia Politika.

 

SLAPUKAI

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami UAB „Kostrzewa Baltic“ internetiniame puslapyje http://new.xdalys.lt

Mūsų puslapyje slapukai yra naudojami:

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui.
 • Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

DĖL ŠIOS POLITIKOS ATNAUJINIMŲ IR PAKEITIMŲ

Mums gali prireikti atnaujinti šią Politiką, todėl mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją ir informaciją apie Politikos pakeitimus. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo bendrovės direktoriaus potvarkiu ir paskelbimo bendrovės internetinėje svetainėje dienos.

_________________________